fredag, mars 07, 2008

Wikipedia og literacy


Will Richardson har et interessant innlegg om hvorfor vi skal undervise elevene om Wikipedia, og ikke - som man visstnok i enkelte amerikanske skoler gjør, blokkerer Wikipedia. De mange kommenterene til Richardsons innlegg er like interessant lesning som selve innlegget.
På eTwinning-konferansen jeg var på forleden, snakket jeg med en engelsk lærer som fortalte at det var vanlig også i England i stor grad å blokkere alle nettsteder som ikke var "kvalitetssikret", at noe er kvalitetssikret vil si at det er udiskutabelt, kan regnes som gudsens sannhet og at en kan senke den intellektuelle guarden og lese helt ukritisk.
Det kan derfor være en god øvelse å studere noen Wikipediaartikler nærmere sammen med elevene.
a. Kryss-sjekk informasjonen
b. Les diskusjonssiden, der vil det ofte stå begrunnelser for de valgene som er gjort i forbindelse med skrivingen
c. Studer artiklenes ulike versjoner.
Jeg tror elevene i økende grad starter sine kunnskapssøk i Wikipedia enn i f.eks. Google. De har en erfaring at de der stort sett finner oversiktelig og relevant informasjon. Da er det viktig at vi gir dem en dypere forståelse av hva Wikipedia er eller kan være.
Ideelt sett kan noen av dem få en dypere forståelse av at kunnskap er noe flytende, noe plastisk, at forståelse og oppfatninger er noe som endrer seg over tid, at det er forskjellig syn på saker og ting, at kunnskap ikke er skrevet i stein. Dette mener jeg har med literacy å gjøre.

5 kommentarer:

jeanette tranberg sa...

Min erfaring er at skolers problemer er at Wikipedia har blokkert dem, og ikke omvent ...
c",)

Leif Harboe sa...

Blokkering vil i denne sammenhengen si at Wikipedia har blokkert enkelte IP-adresser for kortere eller lengre tid fordi man har registrert at disse IP-adressene har blitt brukt til vandalisme.
Blokkering vil si at en fra maskiner med disse adressene kan lese artikler på Wikipedia, men ikke redigere.
Så problemet er slik jeg ser det, ikke at skolemaskiner er blokkert fra å redigere artikler i Wikipedia, men at elever har brukt dem til vandalisme.

Ingunn sa...

Jeg har litt problemer med å bruke literacy på norsk. Hva er mest dekkende: kompetanse, dannelse? Digital dannelse? En ting er å vite, noe annet er jo å vite hva man faktisk vet (eller ikke vet), og å bruke det riktig. Interessant.

Leif Harboe sa...

Et godt norsk ord for (digital) literacy? Digital kompetanse eller grunnleggende ferdigheter er vel det naermeste jeg kommer paa, men det er ikke helt dekkende.

Ingunn sa...

Det er nettopp dette jeg mener er litt problematisk: Grunnleggende kompetanse vil si "lese og skrive", mens literacy vel vil si at man har en form for "dannelse", dvs innsikt i en (kulturelt betinget) kunnskap. I overført betydning vil da dette si at elevene våre i stor grad har grunnleggende kompetanse, dvs at de kan skru på pc-en, åpne nettleseren, sende e-post osv, men de mangler "literacy"; digital dannelse, innsikt i hva som trengs for å utføre de oppgavene som pålegges dem - eller? Å lære dem god praksis er vel den egentlige utfordringen skolen har i dag i forhold til pc-bruk? Problemet er kanskje at så mange lærere også mangler disse ferdighetene.