fredag, februar 06, 2015

(727) Forslag til årsplan norsk Vg1 med frie digitale ressurser

Forslag til årsplan

Leif Harboe


Forslag til årsplanen bygger på ulike nett-ressurser, ikke bare stoff som ligger på NDLA sine sider. Vi deler året inn i 12 perioder der vi beregner ca. 2-3 uker på hver periode. Av erfaring vet vi at det faller vekk timer til halv- og heldagsprøver, muntlige vurderinger, eksamener osv. Forslaget vi kommer med er selvsagt ingen fasit, men det kan forhåpentligvis være til hjelp. Vi referer til mange av læreplanmålene, men det har ikke vært et mål å eksplisitt nevne samtlige  20 læreplanmål, ei heller å nevne referere til alle ressursene som ligger på NDLA. Noen ressurser og noen læreplanmål nevnes til gjengjeld flere ganger!


 1. Argumentasjon 1

Eleven skal kunne:
 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner
 • lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål


 • gjøre rede for argumentasjon i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og sidemål


Ressurser:


Kommentar.
Ta gjerne utgangspunkt i det som er aktuell debatt slik den kommer til uttrykk i artikler, leserbrev, blogginnlegg osv. Det kan være et poeng å kombinere muntlig debatt i klassen med å skrive leserinnlegg, svar til leserinnlegg osv. På NRK finner man i opptak diskusjoner og tv-debatter som kan danne grunnlaget for diskusjon i klassen. Skal man skrive leserinnlegg, kan man gjerne gjøre det i grupper og da bruke NDLA sitt samskriveverktøy.
NDLA film er en nettbasert filmtjeneste for elever og lærere. Det er en blanding av spillefilmer, kortfilmer, dokumentarfilmer m.m. Fordelen er at elevene kan se filmene i eget tempo, eventuelt hjemme. Filmene kan gi et godt utgangspunkt for diskusjon og argumentasjon. Hva med å skrive en filmanmeldelse?


 1. Den gode presentasjonen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner
 • bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster
Ressurser:


Kommentar
Elevene skal lære å analysere, resonnere og kommunisere sine synspunkter på en effektiv måte. Men undervisningen bør og gi rom for kreative og kunstneriske prosesser der en bruke, tekst, musikk, foto og video.


 1. De kreative tekstene 1

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster
 • skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål med bruk av ulike språklige virkemidler
 • innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett


Ressurser


Kommentar
Det er viktig at tekstanalyse ikke tar helt overhånd i norskfaget.  Å lage en sammensatt tekst, kan f.eks. være å at man bruker Microsofts Moviemaker eller Apples iMovie til å sette sammen tekst, bilde lyd og eventuelt film (se her og modul 2). Hva med å lage en fotofortelling  med utgangspunkt i elevdikt?  Hva med å dramatisere en novelle? Med iMovie og Moviemaker kan man bruke både musikk, lydkommentarer, film og stillbilder.
Når elever eller andre produserer sammensatte tekster, vil en i stor grad ha et ønske om å bruke andres tekster, bilder, musikk osv. Lærer bør derfor ha en grundig gjennomgang av regler for personvern og opphavsrett.
Ettersom norskfaget også er et “mediefag”, så finner en mange ressurser på faget Medie- og informasjonskunnskap 1 og 2.


4. Les og reflekter 1Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster


Ressurser


Kommentar
Hva er et “representativt utvalg samtidstekster”?  Hvor finner man disse tekstene?  Tekstbegrepet er vidt, det rommer alt fra sangtekster, til grafitti, til blogginnlegg, romaner og petitartikler. Noe som gjør at noen ønsker trykt lærebok, er at noen da har gjort valgene og samlejobben for en. Samtidig vil en på de fleste videregående skoler ha et bibliotek, en vil kanskje ha noen klassesett, kanskje noen antologier, en vil ha mange bøker  tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets “digitale bokhylle”. Mange (skole-)bibliotek har nå dessuten e-bøker til utlån.
Kan det være være rimelig at elevene når det gjelder samtidstekster i løpet av Vg1 leser:
 • to romaner
 • 10 noveller
 • 20 dikt?
Videre bør de selvsagt også  lese blogginnlegg, leserinnlegg, avisledere, film- og spillanmeldelser, kronikker, reportasjer, featureartikler, innlegg på Facebook og andre sosiale medier, essay  osv.?.


 1. Argumentasjon 2

Eleven skal kunne:
 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner
 • gjøre rede for argumentasjon i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og sidemål
 • innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett
 • vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier


Ressurser:


Kommentar:
Hvis en har startet skoleåret med at elevene har skrevet kortere argumenterende tekster som filmanmeldelse o.l., kan det jo være greit å utvide både når det gjelder teksttyper og når det gjelder skriveverktøy. Se nedenfor forslag om bruk av Google dokumenter


Eksempel på verktøy
 • samskrive.ndla.no (enkelt og funksjonelt samskrivingsverktøy)
 • Google dokumenter (egnet til å skrive tekster eller presentasjoner, alene eller sammen med andre)
 • www.blogspot.com (bloggverktøy)


 1. NynorskkursEleven skal kunne:
 • (gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster) på hovedmål og sidemål
 • skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål med bruk av ulike språklige virkemidler
 • innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett


Ressurser:


Kommentar
For det store flertallet av elever i videregående skole er nynorsk sidemålet. Har en elever med gode nynorskferdigheter, så er dette selvsagt ikke noe en behøver å bruke tid på, men for mange elever er kunnskapene om nynorsk   mangelfulle. NDLA har laget noe her, men en finner mer omfattende ressurser på Språkrådets nynorsksider.
Selv om det ikke står eksplisitt i læreplanen for Vg1 norsk om hvilke digitale verktøy som er relevante i norskfaget, vil vi her peke på Evernote og/eller  OneNote. I læreplanen står det noe om å innhente, vurdere og bruk fagstoff fra nettet. I tillegg til kritisk forståelse av hva som er troverdig, trenger vi digitale verktøy for å lagre, organisere, revidere og dele egne og andres tekster. Her er Evernote og Onenote velegnede verktøy.


 1. Les og presenter 2Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner
 • lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner


Ressurser


Kommentar:
Hva med å sette av 3 uker til romanlesing og presentasjon? Dramatisere? (Se også modul 4)


 1. Argumentasjon 3Eleven skal kunne:
 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner
 • lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa…. og reflektere over innhold, form og formål
 • gjøre rede for argumentasjon i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og sidemål


Ressurser:


 1. De kreative tekstene 2Eleven skal kunne
 • skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål med bruk av ulike språklige virkemidler
 • gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har
 • vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier


Ressurser:
Kommentar
På våren kan det være en god ide å sette av et par uker på å skrive essay. En bør legge inn ulike former for kriteriebaserte tilbakemeldinger slik at tekstene kan revideres og forbedres. Det er her selvsagt en fordel å bruke Google dokumenter med tanke på gode og enkle gruppeprosesser.
 1. Sammensatte tekster - tv-serier/film

Eleven skal kunne:
 • drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster
 • tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster


Ressurser


Kommentar
Bruk av film kan være belønning og uforpliktende avslapning, men det kan og knyttes til fag og læring. Les gjerne kommentaren ovenfor om “underholdende undervisning”. Reality-tv og andre tv-program som opptar elevene kan gi et godt utgangspunkt for diskusjon om etiske problemstillinger.
Kapitlet til NDLA om kulturmøter og kulturkonflikter utvider perspektivet, fra språklig identitet til kulturell og individuell identitet. Kapitlet inneholder noen samfunnsfaglige sider ettersom det er en fordel å kjenne godt til begreper som kultur, identitet og sosial rolle. Dette kapitlet inneholder oppgaver til både litterære tekster, saktekster og videoklipp.
 1. Språk og sjanger

Eleven skal kunne:
 • beskrive grammatiske særtrekk i norsk og sammenligne med andre språk
 • beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger
 • gi eksempler på flerspråklighet og drøfte fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn


Ressurser


Kommentar
NDLA har mange spennende oppgaver om språk. Når elevene i læreplanen skal kunne “gi eksempler på flerspråklighet og drøfte fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn”, gir dette muligheter for et språkprosjekt der de både kan lære seg om hvordan gå fram i vitenskaplige prosjekter og gi dem innsikt som de ikke vil få, ved kun å lese språkteori.  En kan f.eks. la seg imponere og inspirere av prosjektet på Vennesla vgs. som fikk navnet Mysteriet om Vennesladialekten


 1. Presenter og dokumenter

Kommentar
Norsk for Vg1 er omfattende. Det er mange kompetansemål og forholdsvis få undervisningstimer. Man hopper derfor gjerne fra det ene til det andre uten alltid å se sammenheng og uten kritisk refleksjon. Det er ingen tvil om at det er krevende å se den røde tråden i norskfaget.
Mange elever skriver lite, ofte bare når de pålegges f.eks. i forbindelse med skriving av skolestiler.  En skolestil som skrives på slutten av året kan selvfølgelig si noe om elevens kompetanse og elevens læringsutbytte, men kanskje kan en vurdere fagblogg, fagporteføljer, en samling av elevarbeider gjennom skoleåret, elevens bidrag i ulike prosjekt og oppgaver, som et uttrykk for kompetanse? Hva forteller elevens digitale notatbok (Onenote eller Evenote?) om oversikt, innsats, evne  og vilje til å  organisere og dele?
Hvordan tenker du at elevene best kan presentere og dokumentere det de har lært gjennom et skoleår?