fredag, august 18, 2017

Slutt med NOR1049

De siste årene har jeg på kveldstid undervist minoritetsspråklige elever som har gått opp til eksamen etter læreplanen med kode NOR1049. Ved eksamenen våren 2017 hadde jeg en følelse av sensorene var ganske "lempelige" sammenliknet med året før. Denne læreplanen går nå ut i følge Udir. Dette er for elever med såkalt kort botid. På nettsida til Udir er botid forklart som "de åra man har bodd i Norge i opplæringspliktig alder".  Vil det si at voksne flyktninger og andre innvandrere som ankommer Norge i voksen alder da vil falle inn under begrepet "kort botid"? Det synes jeg absolutt virker veldig fornuftig med mindre man ønsker å blokkere voksne flyktninger fra å få studiekompetanse. Den reelle botiden forteller ikke om deres muligheter til å tilegne seg norsk.
Læreplanen de nå skal følge, heter NOR9-03 og eksamenskoden vil da være NOR1405 for norsk skriftlig.

§ 4A-3 er interessant her.

Dei som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad rett til vidaregåande opplæring for vaksne frå og med det året dei fyller 25 år. Dei som har fullført vidaregåande opplæring i eit anna land, men som ikkje får godkjent opplæringa som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Noreg, har òg rett til vidaregåande opplæring for vaksne. Opplæringa for vaksne skal tilpassast behovet til den enkelte. Retten kan oppfyllast mellom anna ved fjernundervisningstilbod. Departementet gir nærmare forskrifter, mellom anna om kven retten omfattar, om inntak, rangering og førerett.

Ellers forstår jeg det slik at elevene det gjelder skal ha enkeltvedtak om "særskilt språkopplæring". Jeg antar at det er vil si at de får et norskkurs tilpasset dem med vekt på trening av språklige ferdigheter.
Les ellers hva Dag Fjæstad skriver om dette.
Hva så med dem som ikke får enkeltvedtak, og som må ta ordinær eksamen (for "norske")? Jeg har vært sensor i mange år, men har vel ikke egentlig vært borti besvarelser der jeg mistenker at kandidaten har vært minoritetsspråklig. Jeg har forsøkt å fiske ut av andre sensorer hvor mye trekk en fremmedspråklig vil få fordi han/hun vil gjøre en del feil? Svaret har selvsagt vært at det kan man ikke si noe generelt om, men at det viktige er om man kommuniserer, om man forstår oppgaven, at man svarer relevant osv.