tirsdag, juni 10, 2008

"Live blogging" fra kurs i testverktøy - Svend Andreas Horgen


Skriver fortløpende ned - det blir derfor noe usammenhengende)
Hva er en god test, hva er gode spørsmål? Horgen er opptatt av kreativ bruk av læringsplattformen
Typisk bruk av LMS - filopplasting - distribusjon

Horgen referer til innspill han har fått gjennom en undersøkelse han har gjennomført blant deltakerne i forkant, blant annet ønsker noen diskusjon rundt poenggiving
Referer til en undersøkelse foretatt av Ivar Bjørgen der psykologistudenter skrev a. essay b. tok en multiplechoiceoppgave og så så på samsvar mellom prestasjonene i de to delene. Han mente det likevel var et bra samsvar mellom prestasjonene. Samtidig advarer Bjørgen mot å proklamere for elevene at nå er det multiple choice for alle penga, rett og slett fordi det påvirker elevenes måte å jobbe på på en negativ måte.
Horgen diskuterer multiple choice i summativ vurdering, som f.eks. er svært vanlig i USA

Diskusjon av fordeler med test, forslag fra deltakerne:
 • umiddelbar tilbakemelding
 • motiverende
 • tar kort tid (gjerne 15-20 minutter)
 • kan gjennomføre mange små tester - bidra til jevn læringstrykk
 • gjenbruk
 • automatisert retting
 • objektiv retting
 • kan ha randomisering av spørsmål
 • til formativ bruk: repetisjon, gi pekepinn på hvor man står
 • lærer kan kartlegge kunnskapsnivå, test i forkant
 • (test kan også legges i mobilversjon av ITL)
 • ønske: kan skreddersy undervisning, de med lav score får tilgang til noen ressurser, de med høyere score får tilgang til andre ressurser osv...... Dvs en type adaptivt system
Gode tester
tester ferdigheter, kunnskap og forståelse - ikke evnen til å ta flervalgstester
ikke gi bort svaret - heller ikke lage tvetydige spørsmål som kan misforstås

iterative faser for å lage god tekst

a. utforming, gode formuleringer, kognitivt nivå, skal en f.eks. bruke negasjoner i flervalgsspørsmål. Horgen viser hvordan man enkelt kan kombinere selvrettende spørsmål og fritekstspørsmål i samme teksten. Smart! Man kan også legge inn bilder og avmerke punkter på illustrasjoner, bilder, kart osv. Så kan elevene velge i en liste over begreper, navn osv og dra over rett bildepunkt. Alle alternativer bør være sannsynlige/mulige. Ikke lage mønster slik at f.eks. alternativ c ofte er rett. Ikke la et spørsmål avsløre svaret på annet. (Man kan nå gjøre det slik at elevene ikke kan gå tilbake.) Unngå nesten like ord. Unngå nekting eventuell dobbelt nekting.
Hvor mange spørsmål en test ha for å bli reliabel. 30? 40? Unngå pronomen som skaper uklarhet hvis det ikke er innlysende hva pronomenet peker tilbake til. Gode oppgaver har god spørsmål og gode feile svar ("distraktører") (anbefaler bok av Svein Magne Sirnes om "Flervalgsoppgaver - konstruksjon og analyse")
Blooms taksonomi:
1. kunnskap (huske og gjenkjenne, "nevn, list opp, definer, beskriv..."
2. forståelse - forklare ideer og konsepter, tok, diskuter oppsummer, klassifiser
3. anvendelse - bruke kunnskap på nye måter, "bruk, demonstrer, vis, relater"
4.

b. distribusjon - hva slags diskusjon skal følge testen, hva slags informasjon skal de få? skal en informere om at det lønner seg å gjette framfor å levere blank, fri navigering, skal de se alle spørsmålene? Lettere å kopiere og jukse - en kan ta en skjermdump som andre kan se på. Vanskeligere hvis de kun ser ett og ett spørsmål. En kan legge inn karantenetid osv. Det kan bli rot i karakterboka hvis en lager "egne poenggrenser", en bør da føre inn resultatene i karakterboka manuelt.

c. vurdering, beregne poeng, karaktergrenser, tilbakemelding, skal det gis minuspoeng?
d. forbedring statistisk analyse, vanskelig og tidkrevende (ikke noe for meg)

Premisser for læring

elevene har mye informasjon å prosessere og behandle
lære ved å produsere (på samme måte som jeg som lærer lærer ved å forberede meg (produsere)
deling - eksempelvis gjennom www.delicious.com
refleksjon - arbeide med lærestoff - reflektere, hva gjorde jeg nå, hva lærte jeg, (kjedelig å reflektere?), bruke forum i læringsplattformen til refleksjon, diskusjon, bruke blogg osv osv
Svend Andreas understreker at test, undersøkelse og forum i læringsplattformen øker læringen, og er eks. på digitale verktøy som gir merverdi til læringsprosessen..
Hvorfor kan ikke elevene lage testen? Obligatorisk, veldefinert oppgave. Gjerne påfulgt av obligatorisk refleksjonsnotat. Eksempelvis kan hver elev lage ti spørsmål, så kan en gruppe komme sammen og diskutere seg fram til 25 beste spørsmålene. Opplys om at spørsmålene kan brukes nå eller seinere (har med opphavsrett)

Horgen viser et opplegg:
kombinasjon av powerpointer - fortløpende tester - undersøkelser - osv - gjennom et undervisningsopplegg, kjøre en anonym undersøkelse som alternativ til "Har dere noen spørsmål?" Horgen tipser om å lage "strippa powerpointer" - eksempelvis powerpointer som mangler underpunkter osv. Avslutte med flervalgstest

Ingen kommentarer: