fredag, mars 16, 2007

printere og digitale ferdigheter


Skolen min er føre var og setter igang med kabling, videokanonifisering og elektrifisering i det såkalte høgbygget (se bildet), og går igang med de 8 klasserommene der. Kjempebra! Det jeg imidlertid misliker, er meldingen om at klasserommene i tillegg skal utstyres med printer. Hvorfor er det dumt?

Dette vil si at en på sikt kanskje seg for seg printere i alle noen og tjue klasserom vi har på skolen. Til tross for at noen ønsker seg det, tror jeg dette er lite klokt. Elever og lærere må venne seg til å tenke digitalt, dvs at de lærer å hente, vurde og anvende digitale kilder og holde seg i det digitale formatet. I det mener jeg at det vil være snakk om å lære seg verktøy for å bearbeide og lagre informasjonen digitalt. Det kan være at en bør ha noen få utskriftspunkter slik at noen lærere kan få inn besvarelser både digitalt (med tanke på plagieringskontroll) og på papir. Men ved å ha veldig mange utskriftspunkter, vil en a. på store årlige kostnader ved drifting av disse printerne (med mindre en har et system med utskriftskvoter) b. og mange elever vil ikke lære seg strategier for digital lagring, og jeg mener at en på den måten undrar dem situasjoner som ellers vil gitt digital kompetanse eksempelvis ved at elevene lager seg wikier osv. og på den måten bli en del av et tekstfellesskap.

Jeg sitter og skriver på en artikkel for Skolenettet som indirekte handler om dette : 1. nokså uferdige versjon ligger på: http://norskboka.no/digitale_ferdigheter.htm

Ingen kommentarer: