torsdag, desember 09, 2010

Tilbake til puggeskolen?

I videregående mener jeg vi har sluppet lett unna målehysteriet forbundet med nasjonale prøver og Pisa, for lett kanskje. Vårt Land pekte igår (8.12.) på det mange andre også har sagt, den såkalte framgangen i lesing handler om at vi er tilbake til nivået norske elever lå på for 10 år siden. Overskriften i avisa var "Gi elevene en skole der pugging er morsomt". I noen fag må en faktisk pugge, øve og repetere i hundrevis av timer. Læring er anstrengelse x tid! Det gjelder jo alt en skal bli flink i, golf, fiolinspilling, fotball, salsa og matematikk. I mange idretter regner man jo med at en må bruke kanskje opptil 20 timer hver uke over mange år for å bli virkelig god. Akkurat nå sitter jeg og er vakt for en Vg3-klasse som har sin sidemålstentamen. Selv om de vet at dette går inn i grunnlaget for standpunktkarakteren, har over halvparten av klassen gått før kl 10.IMG_3128
Vi er nå "nestbest" i lesing i Norden selv om en kanskje får huske at forskjellene mellom norske, svenske og islandske elever er ganske marginale. En NTNU-professor, Hermundur Sigmundsson, har så noen synspunkter på hvorfor elevene ikke presterer bedre på Pisa.
  • Åpne skolebygg gir mer støy og uro og mindre konsentrasjon
  • Oppløsning av klasser skaper utrygghet og flere å forholde seg til
  • Forlenging av skoledagen med f. eks. flere timer i teoretiske fag "rammer dem som sliter mest" (hvis jeg forstår ham rett)
  • For mange fag fører til mindre øvelse og repetisjon i fagene
  • Øktene er for lange
Så har han en oppskrift, få opp veggene hvis de er revet, få tilbake klasserommene. Start dagen med fysisk aktivitet. Ha 40 minutters økter i lesing, matematikk og skriving. Legg vekt på individuell oppfølging, mange repetisjoner og utfordringer tilpasset elevenes faglige nivå.

Vi er nå igang med å bygge ny videregående skole på Bryne for ca 1500 elever. Modellen er mer eller mindre blåkopi av andre nyere videregående skoler i distriktet med forholdsvis store arbeidslandskap (baserom?) der elevene skal tilbringe en del timer hver dag (rom for 45-90 elever). Hvilke erfaringer har dere som jobber i slike landskap? For meg som har begynt å slite med hørselen, så er støyproblematikk noe jeg er spesielt opptatt av.
Dessverre torde en ikke gjøre noe radikalt med antall fag i forbindelse med Kunnskapsløftet Jeg tror vi har for mange fag og pga det, for få timer i de enkelte fag. Dette gir mindre mulighet til fordypning og konsentrasjon. For noen fags tilfelle (men ikke alle!) ville det som Sigmundsson er inne på, være en stor fordel med faget fordelt i kortere økter og spredd på flere dager, f.eks. 2. fremmedspråk. Som fremmedspråkslærer tror jeg at en ukritisk innføring av 90-minutters økter for alle fag, er direkte dumt spesielt for fag som tysk, fransk og spansk.

5 kommentarer:

Arne Reidar Hæåk sa...

Jeg er veldig enig med deg i at skal man bli flink i noe må man trene. Jeg skal nå ha god gammeldags høring ned alle elevene på påbygg i norsk der de trekker en tekst vi har arbeidet med i høst (pensum er det vi har arbeidet med i språk- og litteraturhistorie(, og så må de legge fram det de kan. Skal bli spennedne å se hvor mye treningsarbeid de har lagt ned i løpet av høsten.

Når det gjelder det du skriver om rom, har jo vi nå litt erfaring med store arbeidslandskap. Her er det helt sikkert mange ulike synspunkter blant lærerne hos oss. Vi har i tilknytning til min avdeling (påbygg og idrett) auditorier med plass til 60. Det er bare unntaksvis at vi har to klasse á 30 sammen. Det kan være hvis vi ser en film eller har besøk utenfra. Ellers har vi beholdt klassestrukturen. Auditoriene egner seg til forelesninger, film o.l., men er dårlige hvis vi skal gå rundt og veilede elevene. Vi har også noen tradisjonelle klasserom, og disse er gode i jobbeøktene.

I arbeidslandskapene blir det fort for mye støy. Min erfaring er at de kan være brukbare når elevene har et press på seg om å produsere noe som skal leveres på its L. for eksempel, men det bør være forholdsvis korte frister (for eksempel innlevering etter en økt) eller hvis de skal arbeide i grupper. Vi har noen grupperom knyttet til arbeidslandskapet, og disse blir flittig brukt av elever som vil skjerme seg for støy. Vi har også gode arbeidsplasser knyttet til mediateket. Det som også er viktig er at lærere som har elever i arbeidslandskapet er til stede der og ikke trekker seg tilbake til arbeidsrommene sine eller at klasser som ikke har lærer bare går fritt rundt i arbeidslandskapet.

Jeg mener dere bør kjempe for å få så mange klasserom som mulig. Når bygget først er ferdig, er det vanskelig å gjøre så mye. Skal arbeidslandskap fungere godt, kreves det en god struktur og en gjennomtenkt innredning av landskapene. Jeg mener at en kombinasjon av klasserom og landskap er det ideelle. Dessverre er det vel slik at det til slutt er økonomien mer enn pedagogikken som styrer valgene som blir gjort.

anonym123 sa...

Jeg, som allmennlærerstudent, har i praksisperioden min kun vært utplassert på skoler med lukkede klasserom. Jeg har dermed også vært svært nysgjerrig på de åpne landsskapene og har prøvd å sanke inn litt informasjon om grunnene til hvorfor dette prioriteres i noen skoler, da jeg har større tro på undervisning i lukkede klasserom med tanke på støynivå og orden.

Jeg har fått med meg at en av de største grunnlagene for engasjementet rundt åpne arbeidslandskap er nettopp fokus på "læreren". Det skal være en åpenhet i klasserommet og i undervisningen. Det skal være lettere å kunne gi råd og veiledning mellom lærerene, og slå ned på eventuelle forbedringsområder. Elevene og foreldrene vil skaffe seg en større trygghet i læringssituasjonen ved å vite at denne åpenheten er tilstede. Dette kan jeg absolutt se relevansen av, men jeg tror at hvis fokuset skal være rettet mot "eleven", så vil de lukkede klasserommene ha mer for seg, med tanke på et høyere konsentrasjonsnivå og mindre forstyrrelser i omgivelsene. Jeg har personlig ikke tro på en god læringssituasjon dersom dette ikke er tilstede.

SynnøveY sa...

Det finst sjølvsagt båe negative og positive sider ved åpent areal. Gjennom allmennlærarutdanninga har eg i fleire tilfelle fått prøvd meg som klasseleiar i opne areal. Eg er eining i det anonym123 seier om at det opne areaelt først og fremst er eit tiltak for læraren. Men i eit lukka areal har du på ein heilt annan måte kontroll over klassesituasjonen og læringssituasjonen enn du har mogligheit til i eit ope areal. Opne areal fører ikkje berre med seg meir støy, men aukar også faren for at elevane vert oversett

aaaaa88 sa...

eg har i min skulegang og i lærerutdanning berre hatt erfaring med åpne areal. Ja, det oppstår ein del støy ved åpne areal, men det finnes da også noko positivt. eg kan ikkje huske å ha dårlig opplevelse med åpent areal da eg var barn. Elevane ble kjent med kvarandre på tvers av klassane, og eg kan huske ein følelse av tryggheit og tilhørigheit. Det er opp til læraren å skape eit godt læringsmiljø, og samarbeid mellom lærerane blir eit viktig element.

mmmm sa...

Da jeg gikk på skolen hadde vi lukket areal, men jeg har både undervist i lukket areal og åpne areal. Og synes selv lukket areal er en bedre læringsarena for elevene enn åpne areal. I et åpent areal vil ikke læreren ha den kontrollen og oversikten over elevene som i et lukket areal.
Jeg tror at et åpent areal krever tid og tilvenning både fra elever og lærere. De må sammen skape en struktur som passer deres klasse. Og et tettere samarbeid mellom lærere på tvers av klassene vil kreves i et åpent areal. Man kan ikke bare tilpasse undervisningen for sin egen klasse, men også tenke på de andre klassene som er i det samme rommet.