fredag, august 14, 2009

Sammensatte tekster del 1


I forbindelse med bokprosjektet, har jeg utvidet delen om sammensatte tekster. Her er en råtekst på noe av de problemstillingene jeg tar opp. Som det framgår, ønsker jeg å anbefale faglitteratur som går mer i dybden på dette. Her vil jeg gjerne ha anbefalinger på flere viktige bøker enn dem jeg har nevnt til nå:
Sammensatte tekster


Fra læreplanen for ungdomstrinnet:
”Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster."
Fra læreplanen for VG1 studieforberedende program og VG2 yrkesfaglige studieprogram: "Mål for opplæringen er at eleven skal kunne kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner."


Å kunne lage en sammensatt tekst er som en ser av læreplanmålene nevnt ovenfor ikke bare et mål i seg selv. En kombinerer ulike elementer (som for eksempel lyd, stillbilde, video, tekst og hyperlenker) når det er hensiktsmessig. Når jeg lager periodeplan for mine elever, må jeg altså huske å lese det som står om digitale verktøy og sammensatte tekster sammen med andre læreplanmål. Bruk av video, Photostory osv. kan f. eks. være velegnede verktøy hvis man ønsker å etablere prosjekter med skoler i for eksempel andre nordiske land. En kan da tenke seg billed- eller videodagbøker, gjerne etablert som Etwinningprosjekter eller liknende.
I læreplanen for norsk i videregående skole heter det for eksempel at eleven skal kunne "forklare grammatiske særtrekk ved norsk språk, sammenliknet med andre språk". Hvis eleven her har et prosjekt som går ut på å sammenlikne norsk med urdu, kan det være ulike presentasjonsformer som kan være aktuelle. En kan tenke seg at
• eleven lager en podcast blant annet inneholdende intervju med en urdu-bruker som legges ut på nettet
• eleven lager en presentasjonen (med Powerpoint, Keynote, Impress eller liknende) som kan være en kombinasjon av tale, tekst, bilde og kanskje også lyd og film
• eleven bidrar inn i en wikiside der elevene har jobbet med ulike språklige temaer
• eleven lager en nettside med tekst, bilder og hypertekst (for eksempel ved hjelp av Google Dokumenter
• eleven lager en film som han/hun redigerer i Moviemaker/iMovie og laster opp på Youtube
• eleven lager en artikkel på sin fagblogg som inneholder tekst, bilder, kartmateriale, hyperlenker og video
• eleven lager en artikkel med bilder som printes ut

Det vil være tilsvarende for svært mange av kompetansemålene, spesielt de som tilhører området "Språk og kultur". I noen grad bør elevene kunne velge mellom ulike analoge og digitale presentasjonsformer, men jeg vil likevel minne om at det som står i innledningen til læreplanen i norsk:

”Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. "
Vi kan snakke om tekstkompetanse knytta til analoge, lineære tekster og digital tekstkompetanse. Begge deler er viktig.

(Bildet: min spanske Abbey Road, Alicante august 2009)

Ingen kommentarer: