tirsdag, juni 01, 2010

Norsk skriftlig - Vg1-Vg2-Vg3

Jeg har gått i tenkeboksen med tanke på norsk skriftlig for vår skole (dvs. Bryne vgs) med tanke på høsten 2010. Vi har ikke rukket å diskutere dette lokalt. Modellen er selvsagt inspirert av innlegget som stod i Norsklæreren (1/2010) skrevet av Liv Edsberg og Andreas Titlestad. Personlig ønsker jeg at elevene i tillegg skal ha en fagblogg.
VG1

Hovedmål:

høst
artikkel (hjemme - fokus på kildebruk)

vår
novelletolking - skole

Sidemål

høst
analyse av musikkvideo eller reklame

vår
novelleskriving/kåseri (hjemme)

(Tips til muntlig norsk: digital historiefortelling om høsten og gjerne muntlig kåseri om våren)

Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende

Muntlige tekster

Ikke tatt med her

Skriftlige tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • tolke og reflektere over innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk
 • gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har
 • bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving, i skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk
 • forklare argumentasjonen i sakprosatekster
 • mestre ulike skriverroller som finnes i skolens offentlighet og i samfunns- og arbeidsliv
 • skrive tekster i ulike kreative sjangere
 • bruke datateknologien til å arkivere og systematisere tekster

Sammensatte tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner
 • tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål
 • beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde
 • bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land
 • forklare flerspråklighet og gi eksempler på hvordan språklig og kulturell samhandling kan bidra til språklige endringer og kulturell bevissthet
 • gjøre rede for likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene og mellom norrønt og moderne norsk språk
 • forklare grammatiske særtrekk ved norsk språk, sammenlignet med andre språk
 • gjøre rede for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte sjangere og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilken rolle de spiller i offentligheten
 • beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger
 • hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid

Vg2

Hovedmål:
høst
fagartikkel (med utgangspunkt i kompetansemål fra "Sammensatte tekster)

vår
essay (hjemme - én uke?)


Sidemål
høst
fagartikkel (hjemme)
(med utgangspunkt i mål fra "Skriftlige tekster/Språk og kultur" (overlapper))

vår
dikttolking

Etter Vg2 studieforberedende

Muntlige tekster

Ikke tatt med her

Skriftlige tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese et utvalg sentrale norske tekster fra middelalderen fram til 1870 i original språkdrakt og reflektere over språk og innhold
 • analysere tekster i ulike sjangere for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp og verdier de representerer
 • beskrive og vurdere egne lese- og skrivestrategier
 • skrive essay, litterære tolkninger og andre resonnerende tekster på bokmål og nynorsk, med utgangspunkt i litterære tekster og norsk tekst- og språkhistorie
 • gjøre rede for et utvalg nordiske tekster i oversettelse og i original

Sammensatte tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett
 • bruke ulike medier for å tolke og presentere tekster fra ulike tider
 • vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier

Språk og kultur


Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for viktige utviklingslinjer og noen sentrale forfatterskap i norsk og europeisk litteratur fra middelalderen til og med romantikken og denne litteraturens forhold til øvrig europeisk kulturhistorie
 • forklare hvordan ulike forestillinger om det norske ble skapt i sentrale tekster fra 1800 til 1870
 • forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre de siste århundrene
 • drøfte fellesskap og mangfold, kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et bredt utvalg av norske og utenlandske samtidstekster i ulike sjangere
 • drøfte sider ved norsk språkpolitikk og kulturutvikling i et globaliseringsperspektiv
 • vurdere språklige nyanser ved oversettelser fra andre språk som eleven mestrer

Vg3
Hovedmål:
høst
retorisk analyse (eventuelt i form av to kortsvarsoppgaver)

vår
halvdag - stilsett
heldag - stilsett

Sidemål
høst
fagartikkel - hjemme

vår
halvdag - stilsett
heldag - stilsett (langsvar/kortsvar)


(Muntlig - særemne før jul?)
(Tips til muntlig, fordypningsemnet om høsten og "Trekk en tekst" om våren)

Etter Vg3 studieforberedende


Skriftlige tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og tolke eksperimenterende og modernistiske tekster og bruke disse som utgangspunkt for egen tekstproduksjon
 • begrunne egne lesevalg og formulere problemstillinger til tekstene
 • beherske formverk og tekstbinding på bokmål og nynorsk
 • skrive fagtekster etter vanlige normer for fagskriving på bokmål og nynorsk
 • skrive klart disponerte tekster med tydelig fokus og saklig argumentasjon
 • bruke kunnskap om tekst, sjanger og litterære virkemidler i egen skjønnlitterære skriving på bokmål og nynorsk
 • bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere tekster i ulike sjangere
 • vurdere argumentasjon i andres tekster og underbygge egne påstander ved saklig argumentasjon
 • beskrive utviklingen av egne tekster

Sammensatte tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet
 • analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes i tekster av sentrale forfattere fra opplysningstiden via realismen til i dag
 • gjøre rede for den modernistiske tradisjonen i norsk og internasjonal litteratur fra siste halvdel av 1800-tallet til i dag
 • samtale om utviklingen av samisk språk og kultur i lys av norsk språk- og fornorskingspolitikk
 • gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra 1830-årene til vår tid
 • beskrive og sammenligne de nordiske lands språksituasjon og språkpolitikk
 • gjøre rede for forholdet mellom muntlig og skriftlig språk og for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter
 • bruke bibliotekets sentrale databaser og andre faglige kilder, både tradisjonelle og elektroniske, i egne arbeider
 • gjennomføre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave og utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne

4 kommentarer:

Tor sa...

Veldig interessant! Det jeg liker med ditt forslag, er foruten bloggidéen at du er mer konkret på eksamenstrening i 3. klasse enn Liv Edsberg og Andreas Titlestad. Ser du for deg at de innleverte tekstene skal vurderes med karakter av lærer? Det gjør i utgangspunktet ikke Edsberg og Titlestad. De mener visst at lærer eller medelever skal gi muntlige tilbakemeldinger, og så skal en arrangere fagdager der tekstene blir vurdert med karakter. Jeg synes at vurderingsgrunnlaget kan bli noe tynt da.

Leif Harboe sa...

Hei Tor, ja disse tekstene ser jeg for meg at elevene skal få karakter av lærer på. Så kan man se om man i tillegg kan organisere skriving der elevene enten får muntlig tilbakemelding i klasse eller ved at elever vurderer hverandre ved hjelp av vurderingsskjemaer osv. Dette vil de ikke få karakter på (slik jeg ser det)

Didrik sa...

Dette ser svært interessant ut. Du legg opp til munnleg fordjupingsemne - noko som vert diskutert hardt på arbeidsplassen min. Eg og ein del andre vil gjerne at det skal (også) vere skriftleg, då dette fungerer som trening til høgare skuleslag. Eit problem er at fordjupingsemnet vanlegvis er lagt til vårhalvåret og at mange legg ned meir enn vanleg arbeid/får meir hjelp enn vanleg. Dette kan resultere i relativt gode karakterar. Mange dreg dette inn sluttvurderinga (rett eller gale, som då kan verte unaturleg god. Kva erfaringar har du med dette, og kva er dei beste argumenta for eit reint munnleg fordjupingsemne?

Elles har eg lenge tenkt at ein bør leggje meir vekt på å trene på kortsvarsoppgåver. Ei slik øving kunne vere å t.d. gi dei 4-5 spørsmål direkte knytt til aktuelt teoristoff (t.d. litteratur- eller språkhistorie) Svara skal vere på t.d. 250 ord, dei skal vere presise og elles utforma som på eksamen. Då får ein testa ein del fagstoff ein kanskje ikkje får testa elles (som deg saknar eg sterkt dei skriftleg/munnlege prøvene). Ideelt sett burde dette skje utan bok eller kommikasjon?

Leif Harboe sa...

Til Didrik, jeg er veldig opptatt av at elevene skal ha tekster de skal jobbe med hjemme (som det framgår av forslaget). Jeg ønsker at de skal få hjelp, og jeg vil forvente mer av en tekst som er skrevet over tid enn en som er produsert på 3-5 timer. Noen vil kunne få relativt mye hjelp, for mye hjelp i den forstand at noen nesten skriver teksten for dem. I forslaget mitt står det fagartikkel hjemme (sidemål, høst) Vg3. Her er det jo absolutt mulig å koble den teksten til fordypningsemnet.
Ellers vil jeg heller komme tilbake til norsk muntlig i et annet blogginnlegg.