tirsdag, juli 31, 2007

Opphavsrett-/bruksrett

Jeg kjøper masse DVD'er og jeg har også DVD-brenner og harddiskopptaker som gjør at jeg enkelt kan gjøre opptak med tanke å vise i skolen. Men når jeg viser filmen jeg kjøpte for 159 kroner på Elkjøp for klassen, kommer det aller først en fortekst som sier at denne filmen er for privat bruk og at den ikke kan vises på hotell, oljeplattformer, fengsler og ..... vel .... skoler.
Min skole har en liten filmsal med brukbar lyd og bilde der det snurres ganske mye film. Det rommet er alltid fullbooket, ofte flere uker på forhånd.
Er det slik at vi hver gang vi viser DVD'er, signaliserer til elevene - at jussen - den driter vi i?
Jeg skriver dette i forbindelse med bokprosjektet mitt der jeg ser at ett av kompetansemålene etter 10. trinn er gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster.
------
Norwaco sier følgende om filmbruk i skolen:
Avtalen gir personalet ved skolene rett til å gjøre opptak av fjernsynsprogram på skolen, hjemme og i AV-sentraler. Avtalen gir også skolen rett til å bruke opptak fra eksterne AV-sentraler som har avtale med rettighetshaverne.

Opptakene kan bare brukes i skolenes undervisning. For opptakssentraler gjelder at opptak kun kan utleveres til bruk i skoler som er dekket av avtale med Norwaco.

* Avtalen omfatter samtykke til å gjøre eller benytte opptak fra NRK og TV2's programkanaler.
* Avtalen omfatter alle typer program i disse kanaler, dog med unntak for visse filmer, de som etter lovens ordlyd "må oppfattes som også bestemt for annen bruk enn fjernsyn" (dvs.: kinofilm og andre filmer som må anses å ha et annet marked enn fjernsynet) .

Vilkårene i avtalen er utformet i forhandlinger med Kommunenes Sentralforbund.

Vederlag
Per 01.01. 2007 betales:

* kommunene kr 10,95 per elev i grunnskolen
* fylkene kr 14,50 per elev i videregående skoler

3 kommentarer:

Jørn Hoelstad Pettersen sa...

Redd du pirker borti en lei sak her, ja ... Kjenner igjen den praksisen du beskriver, og den er ganske klart ulovlig.

Jeg er ingen jurist, men her er et par relevante paragrafer fra Åndsverkloven:

§ 13b. Til bruk i egen undervisningsvirksomhet kan det fremstilles eksemplar av utgitt verk, når betingelsene for avtalelisens etter § 36 første ledd er oppfylt. På samme vilkår kan det gjøres opptak av kringkastingssending. Dette gjelder likevel ikke der kringkastingssendingen består av filmverk som må oppfattes som også bestemt til annen bruk enn fremføring gjennom fjernsyn [min utheving. JHP], med mindre det i sendingen bare er benyttet mindre deler av verket.[...]

§ 21. Et utgitt verk kan fremføres offentlig ved gudstjeneste og undervisning. Har opphavsmannen overdratt eksemplar av et kunstverk eller et fotografisk verk, eller er slike verk offentliggjort, kan verket fremføres offentlig i forbindelse med undervisning.

Også ellers kan utgitt verk fremføres offentlig:
a) ved tilstelninger der fremføring av åndsverk ikke er det vesentlige, såfremt tilhørerne eller tilskuerne har adgang uten betaling, og tilstelningen heller ikke indirekte finner sted i ervervsøyemed,
b) ved ungdomsstevner som ikke arrangeres i ervervsøyemed.

Denne paragraf gjelder ikke for filmverk[min utheving.JHP], scenisk fremføring av sceneverk eller fremføring av databaser ved ervervsmessig undervisning. Paragrafen gir heller ikke rett til fremføring ved kringkasting. Innenfor ervervsmessig undervisning gir den heller ikke rett til annen trådbunden eller trådløs overføring til allmennheten. Adgangen til fremføring ved undervisning gjelder ikke fremføring innen rammen av organisert konsertvirksomhet.


Er litt usikker på om det samme gjelder utdrag av filmer. Vil kanskje tro det, og da er det jo et interessant spørsmål hvordan vi også skal bidra til at elevene lærer seg å analysere media, f.eks. virkemiddelbruk i film.

SMS sa...

Var på seminar med TONO for et par år siden. De satte skillet mellom privat og offentlig visning i skolen her (og da snakket vi om film og musikk: Å publisere verket for elevene på skolen til undervisning er greit. Å publisere på foreldremøte er ikke greit. Det siste trenger du altså rettighetklarering for å gjøre. Ut fra dette er det altså greit at du viser filmen for elevene (men du kan jo vente til skolen begynner).

Jeg er så konsekvent jeg kan på å følge reglene for opphavsrett. Bruker www.clara.no i undervisningen. Og elevene mine må som best de kan forholde seg til prinsippene for opphavsrett.

Dermed skal de f.eks. ikke bruke rettighetsbelagt musikk i annet enn øvingsoppgaver. De fleste produksjoner elevene lager skal kunne publiseres uten rettighetskrøll, f.eks. på skolens nettsted eller på skoleavisen www.timevgs.org).

Noen elever løser dette med å hente musikk fra steder som www.uhort.no eller freeplaymusic.com, mens andre lager musikken selv, i f.eks. Garageband.

(Denne kommentaren kan fritt publiseres for forsamlinger på under eller over 100 personer, som er samlet i kommersiell eller ideell hensikt på offentlige og private tilstelninger med og uten alkoholservering på søndager og bevegelige helligdager. Det er ikke nødvendig å klarere eventuell omskriving med forfatteren, heller ikke etter hans død).

Anonym sa...

Jeg viser til Odelstingsproposisjon Ot.prp. nr. 85 (1997-98):
"I utstrakt grad vil en fremføring av verk ved undervisning kunne foregå fritt fordi den anses å finne sted innenfor det private område."

Nasjonalbibliotekets juridiske rådgiver gir uttrykk for en lignende forståelse:

"Fremføring av verk, herunder sceneverk, filmverk og databaser, innen den ordinære
klasseromsundervisning er å anse som privat fremføring. Dette medfører at innen den
ordinære klasseromsundervisning er det tillatt å fremføre verk, for eksempel filmverk og
databaser, uten tillatelse fra rettighetshaverne. Ved fremføring av film i undervisning av større
grupper kan det anvendes film som er spesielt laget for undervisning, slik at rettighetene da
må antas å være ordnet i forbindelse med distribusjon av filmen."
(http://www.nb.no/pdf/opphavsrett.pdf )